سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جایگاه صنعت کشاورزی در اقتصاد ایران کجاست؟(شرکت خوشه صبا زیر مجم

شرکت کشت و صنعت خوشه صبا یکی از زیر مجموعه های هلدینگ صبا میهن با تکیه بر دانش متخصصین خود و با هدف توسعه صادرات و استفاده از مزیت های نسبی کشور در این حوزه فعالیت داشته و یکی از ارزش های خود را رشد اقتصادی کشور عزیزمان، ایران میداند.

 کشاورزی  موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی چه در چهارچوب شهری و چه روستایی است. بسیازی از کارشناسان شرکت کشت و صنعت خوشه صبا با توجه شرایط فعلی و مطالعه آمار و گزارش های پیشین متعقدند چندین رویکرد مختلف در زمینه جایگاه صنعت کشاورزی در اقتصاد در ایران وجود دارد.

  وجود دارد.

بخشی باور دارند که با توجه یافته‌های نظام‌ حسابداری، بخش کشاورزی تنها به عنوان تامین کننده امنیت غدایی باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالیست که عده ای دیگر بر این باورند که بخش کشاورزی اهرمی قوی برای به حرکت در اوردن چرخه های اقتصادی کشور است و باید بیش از قبل به آن توجه شود.
 
دیدگاه سوم اما  با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت‌های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرار کننده‌ تعادل اقتصادی-اجتماعی تأکید دارد.

با این حال با عنایت خداوند و مزیت های موجود در بخش کشاورزی مثل موقعیت ممتاز جغرافیایی و تنوع آب و هوایی ایران برای کاشت انواع محصولات کشاورزی، وجود نیروی انسانی مجرب و متخصص در مراکز تولید، وجود افراد تحصیل کرده در رشته های مختلف این صنعت، کشاورزی میتوان در جایگاه صنعت کشاورزی در اقتصاد ایران نقش بسزایی داشته و بر توسعه آن بیافزاید.

لازم به ذکر است  توسعه اقتصادی کشورهای پرجمعیت موجب شده که تقاضـای جهـانی غـذا بـه شکل فزایندهای افزایش یابد و توسعه کشاورزی را با فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی مواجه ساخته است. این وضعیت در نتیجه ایجاد شرایط بهتر در مبـادلات تجـاری محـصولات کـشاورزی، گـرایش بـه تجـارت آزاد، گـشوده شـدن بازارهـای جهـانی غـذا و بهبـود محــیط‌هــای اقتــصادی ملــی و بــین‌المللــی بــه وجــود آمــده اســت. از ایــن رو انجــام سرمایه‌ گذاری ‌های جدید در کشاورزی و تأمین مـالی آن بـه عنـوان موضـوعی مهـم در عرصه جهانی مطرح می‌باشد.

به گفته کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی خوشه صبا، بسیاری از مشکلات بعد از تولید در حوزه بازار و بازاریابی است و نکاتی که در برنامه ریزی های ملی و منطقه ای به آن توجه نشده است.